2016: రెండేళ్ళ తెలంగాణా వ్యవసాయ రంగం: సవాళ్ళు పరిష్కారాలు

తెలంగాణా విద్య వంతుల వేదిక సెమినార్ లో సమర్పించిన వ్యాసం

160605-two-years-of-telangana-2.0

సెమినార్ లో సమర్పించిన ఇతర వ్యాసాలు

TVV-Final

Posted in Articles and tagged .

Leave a Reply