రైతు పేరుతో కొత్త డ్రామా!

    పక్క రాష్ట్రం లోనో, విదేశాలలోనో ధరలుంటే అక్కడికి వెళ్లి స్వేచ్చ గా అమ్ముకునే అవకాసం వుండాలనే పేరుతో జరిగిన కొత్త రాజకీయ డ్రామా ని కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు రాష్ట్రం లోనే కాదు, దేశం లోనే…
Continue Reading