తెలంగాణా వ్యవసాయ సమాజం ఏమి కోరుకుంటోంది?

140325 తెలంగాణా రైతుల ఎజెండా 2014 140325 Telangana Agriculture notes తెలంగాణా వ్యవసాయ పునర్నిర్మాణం కోసం  2014 ఎన్నికలలో రైతుల ఎజెండా రైతు స్వరాజ్య వేదిక మరియు తెలంగాణా విద్యావంతుల వేదిక నిర్వహించిన సమావేశం లో నోట్స్
Continue Reading

New state of poverty

#Telangana #EcologicalPoverty Author: Richard Mahapatra @Richard20711534  Posted on: 14 Aug, 2013  http://www.downtoearth.org.in/content/new-state-poverty It’s time we acknowledged ecological impoverishment as one of the poverty indicators Source: Prashant Ravi On the face of…
Continue Reading