2016: రెండేళ్ళ తెలంగాణా వ్యవసాయ రంగం: సవాళ్ళు పరిష్కారాలు

తెలంగాణా విద్య వంతుల వేదిక సెమినార్ లో సమర్పించిన వ్యాసం 160605 two years of telangana 2.0 సెమినార్ లో సమర్పించిన ఇతర వ్యాసాలు TVV Final  
Continue Reading