2016: రెండేళ్ళ తెలంగాణా వ్యవసాయ రంగం: సవాళ్ళు పరిష్కారాలు

తెలంగాణా విద్య వంతుల వేదిక సెమినార్ లో సమర్పించిన వ్యాసం 160605 two years of telangana 2.0 సెమినార్ లో సమర్పించిన ఇతర వ్యాసాలు TVV Final  
Continue Reading

Farmers who won padmasree

2009: Goriparti Narasimha Raju, Andhra Pradesh   http://www.thehindu.com/todays-paper/list-of-padma-awardees-2009/article383151.ece 2012: T Vengatapathi Reddiar, Tamil Nadu http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/model-farmer-receives-the-padma-shri/article3299040.ece
Continue Reading