పోలవరం గురించి

@RanjithReddy పోలవరం కాదు శాపం! (లోతుగా తెల్సుకోవాలనుకునే వారు ఇది చదవండి . అనవసరంగా తెలంగాణా వారి మీద పడి ఏడ్చే వాళ్ళు తప్పక చదవండి .)-ప్రాజెక్టు కడితే 397 ఆదివాసీ గ్రామాలు జలసమాధే!-ప్రకతి సంపద సర్వనాశనమేభద్రాద్రి రామయ్యకూ సంకటమే-బ్రిటీష్ కాలంలోనే…
Continue Reading

The Man Who Is Solving Some Of India’s Biggest Agriculture Problems With His Simple Inventions – See more at: http://www.thebetterindia.com/10808/man-solved-india-agriculture-problem-simple-invention-innovations/#sthash.wOxdq9yu.kV7TqIw2.dpuf

Shreya Pareek http://www.thebetterindia.com/10808/man-solved-india-agriculture-problem-simple-invention-innovations/ Girish Badragond, a 28 year old guy from Bijapur District came to Bangalore in 2006 with a laptop, a wireless router and one way bus fare. Now,…
Continue Reading

Children exposed to toxic pesticides

by kim willsher http://www.thestar.com.my/News/Environment/2014/05/05/Children-exposed-to-toxic-pesticides/ Kids being poisoned: Pesticides sprayed in French farms and vineyards are being absorbed by children living nearby, claims the group Generations Futures. -AFP A study shows…
Continue Reading