వ్యవసాయ రంగం పై ‘జేపి’ ఆలోచనలు

Comments on JPs articles on GM crops and price policies

వ్యవసాయ రంగం పై లోక్సత్తా ‘జయప్రకాశ్ నారాయణ్’ గారి ఆలోచనల పై తొలకరి సంపాదకులు ‘రవి’  రాసిన వ్యాసం.

Comments

Posted in Articles, తెలుగు and tagged .

Leave a Reply